Pacjent przed implantacją powinien być zdiagnozowany na wizycie konsultacyjnej, na której ocenia się stan jego zdrowia, warunki kostne, wykonuje się RTG panoramiczne zębów oraz ustala plan leczenia i kosztorys. Pacjent może być wstępnie zdiagnozowany również za pomocą RTG dosłanego na nasz adres e-mail wraz z dokładnym opisem istniejącej u niego sytuacji. Należy wówczas podać informacje odnośnie brakujących zębów, tj. kiedy nastąpiła ich utrata i w jakich okolicznościach, jaki minął już okres od tej utraty, czy pacjent używa obecnie protezy zastępcze? Korzystne jest też wykonanie we własnym zakresie fotografii braków zębowych dobrej jakości aparatem fotograficznym i dosłanie nam ich do oceny mailem. Należy również podać przed zakwalifikowaniem na implantację informacje odnośnie istniejących chorób ogólnych, zażywanych na stałe leków oraz posiadanych już implantów stomatologicznych. Pacjent powinien również zgłosić czy jest palaczem, gdyż odsetek niepowodzeń implantacji u palących szczególnie duże ilości papierosów wzrasta. Czasami, szczególnie jeśli warunki do implantacji w kości są trudne pacjent powinien wykonać diagnostycznie na zlecenie lekarza stomatologa – implantologa badanie Tomografii komputerowej, celem przestrzennej oceny warunków kostnych w wymiarze 3D.